Er mag op elk moment gefietst worden mits:
STRAVA / Garmin app in gebruik.

 

Selfie en STRAVA

(liefst met locatiebewijs verstepunt)

Denk hierbij aan: Stationsnamen, plaatsnaambordjes of andere herkenningspunten.

 

En uiteraad in ACC Tenue.

Het puntensysteem voor seizoen 2020 werkt als volgt: 
6 punten per deelname ACC clubritten
8 punten per deelname geselecteerde toertochten

Puntentelling loopt van 1 maart tot 1 oktober

inschriijven button large
klik hier voor het inschrijfformulier. Wij zullen u dan zo snel mogelijk toevoegen tot het reeds bestaande team. En heetten u dan van harte welkom!!!

Lidmaatschap voor seizoen 2020 kost € 142,50

 

Daarvoor ontvang je een compleet tenue bestaande uit een shirt, fietsbroek, arm en beenstukken. (voor twee seizoenen)

inclusief deelname aan de door ACC geselecteerde toertochten. en NTFU lidmaatschap.

 

Lijkt het je leuk om gezamenlijk te gaan fietsen wordt dan lid van ACC!!! acc logo site small

Eerstvolgende tour:

ACC START CLUB RITTEN

Huishoudelijk reglement

Art. 1 Algemeen

1.1 “Wielervereniging Assendelftse Cycling Club” wordt in dit reglement aangeduid als “ACC”.
1.2 Haar gekozen domicilie is Heemskerk
1.3 “ACC” is lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie, hierna te noemen NTFU.
1.4 “ACC” kent leden (hierna te noemen leden) en rustende- en ereleden, zijnde personen die de wielersport niet actief beoefenen.
1.5 De leeftijdsgrens voor leden is 18 tot 88 jaar. De peildatum daarbij is 1 maart.
1.6 “ACC” stelt elk lid in het bezit van een geldige NTFU-toerfietskaart. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de contributie.
1.7 Naast de jaarvergadering, die volgens de statuten uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar moet worden gehouden, wordt minimaal nog een algemene ledenvergadering gehouden.

Art. 2 Contributie

2.1 Op de algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de contributie voor het komend jaar vastgesteld.
2.1.1 Mocht het bestuur een tussentijdse aanpassing van de contributie noodzakelijk achten, kan hiervoor een buitengewone ledenvergadering bijeen worden geroepen.
2.2 De contributie is opgebouwd uit de afdracht aan de NTFU, inschrijfkosten voor de diverse toertochten en overige kosten die het voeren van een vereniging met
zich meebrengt.
2.3 De contributie dient per jaar vooruit te worden betaald aan de penningmeester, of op rekeningnummer NL 91 RBRB 0851 4924 28 bij de Regiobank Krommenie,
t.n.v. ACC te worden overgemaakt en wel binnen een maand na ontvangst van nota of betalingsverzoek.
2.4 Indien de contributie niet binnen genoemde termijn is voldaan of als er geen betalingsregeling is afgesproken met de penningmeester, kan automatisch een
schorsing volgen totdat het verschuldigde bedrag is betaald. Huishoudelijk reglement ACC 1 25 augustus 2015
2.4.1 Mocht het in punt 2.4 vermelde zich tweemaal achtereen zonder grondige reden hebben voorgedaan, zal het bestuur het betreffende lid uitsluiten van
lidmaatschap.
2.5 De contributie voor rustende leden is bepaald op de contributie voor leden, verminderd met de kosten van het lidmaatschap van de NTFU. Ereleden zijn geheel vrijgesteld van contributie.
2.6 Bij opgave als lid na 1 oktober zal, conform de NTFU, de oktoberregeling worden gehanteerd. Dan is 1/4 deel van de contributie plus de contributie van het daaropvolgende jaar verschuldigd.
2.7 Indien een lid al aantoonbaar lid is van de NTFU wordt een korting op de contributie gegeven. Deze korting bestaat uit de afdracht per lid aan de NTFU.

Art. 3 Bestuur

3.1 Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen
3.1.1 De leden van het bestuur worden gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.
3.2 De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vijf jaar, met dien verstande dat zij na afloop van de termijn kunnen worden herkozen. Voor de bestuursleden is als bijlage 1 een rooster van aftreden opgesteld dat jaarlijks wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
3.3 De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. In spoedeisende gevallen kunnen het dagelijks bestuur of twee leden van het dagelijks bestuur samen met een ander bestuurslid namens het gehele bestuur optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.
3.4 De leden van het bestuur zijn niet hoofdelijk aansprakelijk te stellen binnen de vereniging voor de gevolgen van in het bestuur volgens statuten en huishoudelijk reglement genomen besluiten.
3.5 Mocht een bestuurslid het vertrouwen van de andere bestuursleden hebben verloren of in strijd met de beslissingen van bestuurs- en/of algemene vergadering hebben gehandeld, bestaat de mogelijkheid dat het betreffende bestuurslid door de overige bestuursleden van zijn functie wordt ontheven. Daarop volgt zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering.
3.6 Het bestuur van “ACC” heeft het recht bevoegdheden te delegeren aan een ingestelde commissie.
3.7 Het dagelijks bestuur en het verenigingsbestuur vergaderen zo dikwijls als de voorzitter, dan wel drie andere bestuursleden dit nodig oordelen.
3.8 De leden van het bestuur hebben het recht tot het bijwonen van de vergaderingen van de diverse commissies.
3.9 De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij/zij zorgt voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere reglementen en bepalingen. Bij belet van de voorzitter neemt een ander bestuurslid diens functie waar en treedt zolang diens waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter. Huishoudelijk reglement ACC 2 25 augustus 2015
3.10 Tot de taak van het bestuur behoort ondermeer:
a: het toelichten van de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen, alsmede de uitvoering van besluiten. het bestuur kan de uitvoering aan commissies delegeren;
b: De zorg voor de naleving van de verplichtingen door de vereniging aangegaan, alsmede de uitvoering van de door de vereniging op zich genomen taken, alsmede regelende en vertegenwoordigende functies;
c: Het beheer van geldmiddelen, waartoe in het bijzonder de penningmeester gehouden zal zijn, middels het voeren van een correcte
boekhouding;
d: De instelling van commissies, voor zover dit niet is opgedragen of voorbehouden aan de algemene ledenvergadering;
e: De beslissing omtrent toelating van leden, voor zover dit niet aan de algemene vergadering is voorbehouden;
f: De zorg voor voorlichting en publiciteit, zowel binnen de vereniging als daarbuiten;
g: De beslissing in competentiegeschillen.
3.11 De secretaris is belast met het voeren van correspondentie, het uitschrijven en notuleren van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, het uitbrengen van het jaarverslag en voorts alle werkzaamheden die geacht worden te behoren tot het secretariaat van de vereniging.
3.12 De penningmeester is belast met inning en beheer van de verenigingsgelden. Uitgaven die de somma van € 250,00 te boven gaan, vereisen goedkeuring van het bestuur, tenzij de uitbetalingen plaatsvinden binnen het kader van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. De penningmeester is gehouden van het beheer van geldmiddelen een correcte boekhouding bij te houden, welke elke bestuursvergadering op verzoek ter verantwoording moet kunnen worden voorgelegd aan het bestuur. Jaarlijks brengt de penningmeester verslag uit aan de kascommissie. Op de algemene ledenvergadering dient de
penningmeester verslag uit te brengen aan die vergadering.
3.13 het bestuur behoeft geen toestemming van de leden om uitgaven te doen die een bedrag van € 1500,00 niet overschrijden. Voor hogere bedragen is toestemming van de algemene ledenvergadering vereist.

Art. 4 Commissies

4.1 “ACC” kent onder meer de navolgende commissies:
a: commissie Workshops
b: commissie Sauerland
c: kascommissie
Huishoudelijk reglement ACC 3 25 augustus 2015
4.2 De kascommissie wordt ingesteld en benoemd door de algemene ledenvergadering.
4.3 Het bestuur en de algemene ledenvergadering kunnen te allen tijde andere commissies instellen en opheffen.
4.4 Bevoegdheden:
De commissie krijgt de bevoegdheid om een specifieke activiteit of activiteiten te organiseren binnen het kader van een plan van ACC. De commissie stelt voor iedere activiteit een draaiboek op. Nadat het bestuur goedkeuring heeft gegeven aan het draaiboek kan de commissie haar activiteit voorbereiden en uitvoeren. In iedere commissie zal een bestuurslid toezien op de voortgang binnen de commissie. De financiële bevoegdheid wordt door de penningmeester aan de commissie gedelegeerd, waarbij de commissie een budget voorlegt dat aansluit op de financiële begroting voor het betreffende jaar. De commissie krijgt vervolgens, na goedkeuring van de penningmeester, de bevoegdheid om de activiteit binnen het budget uit te voeren. Direct na de activiteit zal de commissie een financieel verslag opstellen, eventueel in samenwerking met de penningmeester.

Art. 5 Geldmiddelen

Inkomsten
5.1 De inkomsten van “ACC” bestaan uit:
a. contributies
b. overige inkomsten
5.2 Alle door “ACC” te ontvangen gelden moeten binnen één maand aan de penningmeester worden voldaan of moet zijn bijgeschreven op de ACC bankrekening.
Uitgaven
5.3 Alle vorderingen op “ACC” moeten worden ingediend bij de penningmeester. Door hem geschieden alle betalingen.
5.4 Onkostenvergoeding commissievergaderingen:

  1. Voor onkosten die gemaakt worden door leden voor noodzakelijke vergaderingen, t.b.v. de commissie is er een vaste onkostenvergoeding vastgesteld; een vaste onkostenvergoeding van € 12,50 voor vergaderingen waar 5 of minder leden deelnemen, en € 20,00 voor vergaderingen waar 6 of meer leden deelnemen.
  2. De onder a benoemde onkostenvergoeding is ook van toepassing voor bestuursvergaderingen. Huishoudelijk reglement ACC 4 25 augustus 2015

5.5 Indien de kosten van vergaderingen bovenstaande vergoedingen overstijgen kan vooraf een vergoeding op basis van werkelijke kosten aangevraagd worden bij het bestuur. Alleen door het bestuur goedgekeurde aanvragen komen in aanmerking voor deze vergoeding.
5.6 Alle declaraties van uitgaven voor de vereniging dienen binnen één maand bij de penningmeester van de vereniging te worden ingediend; zij dienen te zijn vergezeld van toelichting op het doel van de uitgaven en van deugdelijke bewijzen. Uitgaven van de diverse commissies worden ingediend via een daartoe aangewezen commissielid.
5.7 De vereniging wordt periodiek geconfronteerd met lief- en leed zaken. Wij vinden het belangrijk om daar als club op een goede manier mee om te gaan. Om in dergelijke , vaak moeilijke, situaties een houvast te hebben is als bijlage 2 een tabel samengesteld. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat het slechts een leidraad

Art. 6 Clubtenue

6.1 Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt door de hoofdsponsor van ACC een compleet clubtenue ter beschikking gesteld, deze is voor de duur van twee jaren. Het tenue bestaat uit een koersbroek kort, koerstrui korte mouw, arm en beenstukken. Voor overige tenue items geldt een spaarsysteem.
6.2 Indien in clubverband wordt deelgenomen aan activiteiten, dienen de deelnemers het clubtenue te dragen. Het niet dragen van het clubtenue leidt tot het niet toekennen van punten voor de klassementen en kan eventueel leiden tot uitsluiting van de activiteit.
6.3 het is niet toegestaan wijzigingen aan het clubtenue aan te brengen.
6.4 de mogelijkheid bestaat om via ACC clubkleding tegen kostprijs aan te schaffen Gedragsregels toertochten en mtb

Art. 7 Gedragsregels clubritten, toertochten en mtb

7.1 Helmplicht:
Bij deelname aan clubactiviteiten is het dragen van een helm verplicht. Onder clubactiviteiten worden in dit verband verstaan:
a: activiteiten georganiseerd door de vereniging bedoeld voor deelname per racefiets of mtb. Hieronder vallen o.a. trainingen, fietstocht, fietsweekenden etc.
b: activiteiten georganiseerd door derden bedoeld voor deelname per racefiets of mtb. Hieronder vallen o.a. toertochten waaraan als groep wordt deelgenomen.
Huishoudelijk reglement ACC 5 25 augustus 2015
7.2 Toertochten en clubritten:
a: aanwijzingen van de organisator dienen strikt te worden opgevolgd.
b: er wordt als één of indien van toepassing in twee groepen gereden, maar altijd als uitgangspunt: “samen uit, samen thuis”.
c: “ACC” is een toerclub, de toertochten zijn geen wedstrijd.
d: iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
e: er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
f: bij pech wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.
g: als iemand het tempo niet kan volgen, wordt gewacht en het tempo wordt aangepast.
h: als iemand meerdere keren het tempo niet aankan, wordt de betreffende persoon hierop aangesproken en aangespoord tot meer trainen door en met de leden.
i: als iemand aanzienlijk beter is dan overige deelnemers, gaat deze niet op kop rijden en het tempo bepalen. Beter is helemaal achteraan fietsen of bewust anderen uit de wind houden.
j: obstakels (o.a. paal, gat, grind enz.) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.
k: een kruising wordt als groep overgestoken.
l: in de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.
m: nooit abrupt van richting veranderen of remmen.
n: iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets.
o: iedereen wordt geacht zichzelf goed voor te bereiden en te zorgen voor goede en voldoende eten en drinken voor onderweg.

MTB (aanvullende regels)
p: fiets alleen daar waar dat is toegestaan.
q: respecteer de natuur: plant en dier.
r: waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
s: voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
t: maak geen onnodig lawaai: Ongewenste omgangsvormen

Art. 8 Ongewenste omgangsvormen

8.1 In het geval een lid binnen onze vereniging geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen, is het beleid van kracht zoals dat is vastgelegd in de reglementen van NOC/NSF.

8.2 In het geval een lid binnen onze vereniging zich na aanspreken zich niet aan de regels kan houden volgt schorsing.

8.3 Mocht in het punt 8.2 vermelde zich tweemaal achtereen zonder grondige reden hebben voorgedaan, zal het bestuur het betreffende lid uitsluiten van lidmaatschap.

Art. 9 Social media, foto’s & film

9.1 ACC gebruikt diverse social media kanalen, bijvoorbeeld: Facebook en WhatsApp, deze zijn deels openbaar en deels alleen toegankelijk voor ACC leden, tevens zijn er een aantal spelregels opgesteld voor de omgang met deze social media kanalen, te weten;
a: bedenk voordat je een post plaatst hoe dit eventueel door een ontvanger geïnterpreteerd kan worden
b: respecteer ieders mening, ook als deze niet overeenkomt met je eigen opvatting
c: neem de algemene normen en waarden in acht
d: beledigingen, schelden, grof taalgebruik, misleiding, discriminatie en (seksueel) ongewenst gedrag zijn niet toegestaan, deze uitingen worden zo mogelijk verwijderd of wordt een dwingend verzoek daartoe gedaan
9.2 Met het aangaan van een lidmaatschap bij ACC gaat men onverkort akkoord dat ACC elke foto en/of film welke gemaakt is / wordt tijdens een training, toertocht of andere ACC activiteit en/of gepost is / wordt op de diverse sociale media, door ACC gebruikt kan gaan worden voor promotionele en/of diverse andere uitingen, een eventueel bezwaar dient vooraf aan het bestuur schriftelijk (digitaal) kenbaar te worden gemaakt.

Het bestuur

Patricia Voorzitter
Harriët Seceretaris
Jeroen Penningmeester
Dirk  4de bestuurslid
Marco 5de bestuurslid

m d immobilien logo powered by

Lid van NTFU

ntfu logo 300

Lid van Strava

strava logo small

Het weer:

2°C

Assendelft

Mostly Cloudy

Humidity: 100%

Wind: 16.09 km/h

  • 04 Jan 2019

    6°C 5°C

  • 05 Jan 2019

    8°C 6°C

Buienradar

Contactgegevens

Assendelftse Cycling Club
info@assendelftsecyclingclub.nl

    acc logo site